ਹੱਥਰਸੀ ਏਨੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੀ ਰਹੇ-ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਆ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਐਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ-ਤ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਹੈ ਲਿੰਗ ਦੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸਾਰੀਆਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾ-ਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲ ਮਖਾਣਾ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ। ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ 30 ਗਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵਿ-ਦਾ-ਰੀ-ਕੰ-ਦ 30 ਗਰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। 30 ਗ੍ਰਾਮ ਕੌਚ ਦੇ ਬੀਜ। ਸੋਠ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੈਫਲ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਗੋਖਰੂ 30 ਗ੍ਰਾਮ। ਸੈਮਲ ਦੇ ਫੁਲ 30 ਗ੍ਰਾਮ। ਮੋਚਰਸ 30 ਗ੍ਰਾਮ। ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਮ ਮਿਸ਼ਰੀ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਅਕਰਕਰਾ ਇਰਾਨੀ 30 ਗ੍ਰਾਮ।। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਛਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਰਜ ਵਿੱਚ

ਗਾ-ੜ੍ਹਾ-ਪ-ਣ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *