ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਚੰਦਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹੋਂ ਚੱਕ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕ-ਬ-ਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਦੀ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾ ਹ-ਲ-ਦੀ ਦੇ ਦੋ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਲ-ਹਿ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਲਾਲ ਪਿ-ਆ-ਜ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰ-ਬਾ ਹ-ਲ-ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਬ-ਰ-ਤ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

1 ਚੱਮਚ ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ ਦਾ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਚੱਮਚ ਪੇਸਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ-ਪ-ਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿ-ਆ-ਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ

ਇਸ ਦਾ ਘਿਓ ਮਗਰ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾ-ਈ-ਟ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਓ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿ-ਕਾ-ਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਚੀਜਾਂ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.