ਮਰਦਾਨਾਂ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਨੀ ਹੋਣੀ-2 ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਹਰ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿ-ਗ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭ-ਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ-ਸ ਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ-ਹਿ-ਦੇ-ਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ-ਹਿ-ਦੇ-ਈ-ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇ-ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ

ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਰਮ ਨਰਮ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਪ-ਲੇ-ਟ-ਲੈ-ਟ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ

ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਟਾ-ਈ-ਫੇ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਮਲੇਰੀਏ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਰਮ ਨਰਮ ਪੱਤੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿ-ਲੋ-ਏ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿ-ਰੈ-ਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾੜਾ੍ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਖਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਲਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.