1 ਰਾਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਟ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਿ ਘ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਆ ਪਣੇ ਪੇਟ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿ ਸੇ ਤੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਹ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘਟਾਣਾ ਸਕੋਗੇ ਮੋ ਟਾ ਪਾ ਅਜੋਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰ ਦ ਰ ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਮੁਟਾਪਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕ ਰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਫੈਕਟ ਨ-ਵ-ਰ-ਤ-ਨ ਤੇਲ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਕਸ ਵੈ-ਬ-ਰ-ਬ ਕ-ਰੀ-ਮ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਨਵ ਰ ਤ ਨ ਤੇਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ

ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਰਲ਼ਾ ਦੇ ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਪ ਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਆਇਆ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉ ਪ ਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ

ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇ ਸ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਇਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਲੀ ਜਿ ਹੀ ਪਰਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇ ਆਰ ਪਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿ-ਨੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੀਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਪਰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਾਂ ਲ-ਪੇ-ਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾ ਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਏਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਦੋ ਤੋ ਤਿੰਨ ਇੰਚ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਗਿਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾ ਣੀ ਦੇ ਪੀਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਰੀ ਰ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਘ-ਟ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *