ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਓ

ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਇਆ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਥੱ-ਕੋ-ਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਥੱ-ਕੋ-ਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁ-ਸ-ਤੀ ਫੁ-ਰ-ਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ

ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਿੰ-ਕ ਢਿੱ-ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਜ ਗਾ-ੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੌ-ੜਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੌ-ੜਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕਿ-ਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ

ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉ-ਬਾ-ਲਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ

ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉ-ਬਾ-ਲਾ ਜਿਹਾ ਆ-ਉ-ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ

ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਚਮਚ ਰਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਛਿ-ਲ-ਕਾ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਚਮਚ ਰਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਪ-ਲੱ-ਸ ਨੂੰ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਪ-ਲੱ-ਸ ਨੂੰ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ-ਟੋ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਪਿ-ਆ-ਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਿਆ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾ-ਹਿ-ਆ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਚੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਚੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.