ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੇ-ਲ ਮੌ-ਨੋ-ਪਾ-ਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੇ-ਸ-ਟੋ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਅੰ-ਡ-ਕੋ-ਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 2 ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਐਫ ਐਸ ਐਚ ਅਤੇ ਐਲ ਐਚ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਸਾਡੇ ਟੈ-ਸ-ਟੋ-ਰੋ-ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨਾਂ ਵਿਚ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਲ ਮੌ-ਨੋ-ਪਾ-ਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍-ਰ-ਜ-ਣ-ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਰੋ-ਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਧਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ 60 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੱ-ਛ-ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿ-ੜ-ਚਿ-ੜਾ-ਪ-ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤ-ਣਾ-ਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪ-ਰਿ-ਵ-ਰ-ਤ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱ-ਲ-ਣ ਦੀ ਆ-ਦ-ਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਨੀਂ-ਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਅਤੇ

ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਤੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦਿਮਾਗੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਰਿ-ਪ-ਲੇ-ਸ-ਮੈਂਟ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਟੀ-ਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਸ-ਮਾ-ਧਾ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾ-ਰ-ਮੌ-ਨ ਦੀ ਭ-ਰ-ਪਾ-ਈ ਹੋ ਸਕੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.