ਸਫ਼ੈਦ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੰਜੇਪਣ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰ-ਘ-ਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚਮਕ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਗ-ਲ-ਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਦੋ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ,ਐਮ ਐਲ ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਡੱ-ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅ-ਰੰ-ਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਐਮੈਲ ਤੁਸੀ ਨਾ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾ ਫਰ ਜੈ-ਤੂ-ਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡੱ-ਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾ-ੜਾ ਹਿ-ਲਾ-ਉਂ-ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਰ ਢੱ-ਕ-ਣ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ

ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂ-ਪੂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.