ਬਿਨਾ ਦਵਾਯੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਾਜਵਾਬ ਉਪਾਯ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਈ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਾ ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿ-ਚੁ-ਰ-ਲ ਫਰੂਟ ਤੋਂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਖਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗ-ਲ-ਤੀ ਕ ਈ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਮ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡਾ-ਈ-ਜੈ-ਸ-ਟਿ-ਵ ਸਿਸਟਮ ਲੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇ ਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਲੱਡ ਸ-ਰ-ਕੂ-ਲੇ-ਸ਼-ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸ-ਰ-ਕ-ਲ ਪੇਟ ਵਲ ਖਾਣਾ ਪਚਾਣ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ ਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈ-ਮ-ਪ-ਰੇ-ਚ-ਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਹਾਵ ਬਾਕੀ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇ ਟ ਵਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾ ਲਓ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਹਾਓ।ਤੀਜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਕਾ ਫੀ ਟਾਇਮ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰ ਬਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਚੌਥੀ ਗ-ਲ-ਤੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ

ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਦ-ਸਵਾਦ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖਾਣਾ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਦੇ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾ-ਲ-ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਉਪਰ ਤਕ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਣਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇ ਤਕ ਪੇਟ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿ ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਣ ਤੇ ਡ-ਕਾ-ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ

ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀ ਗ-ਲ-ਤੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਪਾ-ਚ-ਣ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਅਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਛੇਵੀਂ ਗ-ਲ-ਤੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਚ ਗ-ੜ-ਬ-ੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਇਕ ਸੰ-ਪੂ-ਰ-ਨ ਆ-ਹਾ-ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟਾ ਇ ਮ ਹੀ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਓ।ਸਤਵੀਂ ਗ-ਲ-ਤੀ ਘੱਟ ਸਮੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਸਮੇ ਚ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੁ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ ।ਗ-ਲ-ਤੀ ਅੱਠ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਟਾਇਮ ਹੀ ਪੈ

ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਪਚਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾ ਹੀ ਦਾ। ਨੌਵੀਂ ਗ-ਲ-ਤੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਇਕਦਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸ-ੜ-ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟ ਫੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬ ਹੁ ਤ ਗ-ਲ-ਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੀਓ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ

ਇਕ ਦੋ ਘੁੱਟ ਨਾਲ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਦਸਵੀਂ ਗ-ਲ-ਤੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਚਲਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਇਕ ਦਮ ਚਲਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਾ ਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਚ ਗ-ੜ-ਬ-ੜ ਕਰਦਾ ਹੈ 15-20ਮਿੰਟ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *