ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਘੱਟ ਸੁ-ਣਾ-ਈ ਦੇਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁ-ਣਾ-ਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁ-ਣ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ

ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਪਾਣੀਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ 10 ਪੱਤੀਆਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱ-ਬ-ਲ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਏਕ ਚੌਥਾਈ ਚੱਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ

ਇਸ ਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁ-ਣਾ-ਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਅਜੇਹਾ ਐ-ਕੂ-ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱ-ਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹੱ-ਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਦਨ ਤੇ

ਤੁਸੀ ਦੋਨਾ ਸਾ-ਇ-ਡ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦਨ ਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ,ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਸਹੀ ਸੁ-ਣਾ-ਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ-ਨਾਂ ਦੀ ਸੁ-ਣ-ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.