ਫੱਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੁਕਤੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਫੱਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁ-ਸ਼-ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱ-ਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੁੱ-ਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੁਲ ਪ-ੜ-ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੁਲ ਰੁਖੇ ਸੁੱਕੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ-ਟ-ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੁੱ-ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐ-ਲੋ-ਵੇ-ਰਾ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱ-ਟੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱ-ਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਫ-ਟ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫ-ਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱ-ਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਆਪਣੇ ਬੁੱ-ਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,

ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਗ-ਲੈ-ਸ-ਰੀ-ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱ-ਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ,

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ-ਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਫਟਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨੁੱ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁ-ਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਟਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਮੁ-ਲਾ-ਇ-ਮ ਕੋਮਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਗੁਲਾਬੀ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.