ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਫੇਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਫੇਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਜੇਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟਾਡੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਬੀਟਾਡੀਨ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰ-ਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਆਨਸਾਈਟ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁ-ਲਾ-ਇ-ਮ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰ-ਡ-ਰ-ਗਾ-ਰ-ਮੈਂ-ਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈ-ਟੀ ਸ-ਸ-ਪੈਂ-ਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਡਾਈਟ ਜੀਅ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾ-ਈ-ਵੇ-ਟ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪੂ-ਰ-ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂ-ਰ-ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ-ਲ-ਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋਟਣ ਦੀ ਪੈੜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰ-ਥੈ-ਟਿ-ਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੈ-ਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋ-ਟ-ਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੈ-ਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾ-ਈ-ਵੇ-ਟ ਅੰ-ਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ-ਪ-ਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰ-ਡ-ਮ ਲਗਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *