ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਪੋਸਟ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਬੰ-ਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਫ਼ ਖਿੱ-ਚ-ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ,ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾ-ਤ-ਰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱ-ਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੱ-ਪ-ੜਿ-ਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਮਰ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਸੋਤਲਾ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਇੰ-ਟ-ਰੱ-ਸ-ਟ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵ੍ਹੱ-ਟ-ਸ-ਐ-ਪ ਦੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋ-ਮਾਂ-ਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱ-ਟ ਲੜਕੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬ-ਚਾ-ਅ ਇੰ-ਟ-ਰੱ-ਸ-ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਪ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋ-ਹ-ਣੀ ਇ-ਮੇ-ਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹ-ਟ-ਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਮੈ-ਡ-ਮ ਦੇ ਦੌਰਾ

ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.