ਮਸੂੜਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰ-ਗ-ਸ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡ-ਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਦ-ਰ-ਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਕੜੀ ਦੀ ਲੋ-ਡ਼ ਹੈ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਫੜਕੜੀ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਤਵੇ ਉਪਰ ਰਾਖੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੜਕੜੀ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁ-ਲ-ਬੁ-ਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਆਣ,ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰ-ਨਿ-ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੁਟਕੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੁਟਕੀਆਂ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੁਟਕੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਿਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਉਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬ-ਦ-ਬੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੂ-ਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬ-ਦ-ਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ,ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੰਦਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.