ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਜਿਆਦਾ ਖੂਨ ਪੈਣ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ-ਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਅਤੇ ਲਾ-ਭ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਕਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਹਿੜਾ ਛੁ-ਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ-ਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਆਉਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਰ-ਸੌ-ਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੰ-ਢ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰਮ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਖਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ

ਡਾ-ਰ-ਕ ਸਰਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂ-ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਚੱਮਚ ਸ਼ਤਾਵਰ ਚੂ-ਰ-ਣ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਦਾ ਚੂ-ਰ-ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੂ-ਨ ਆਉਣਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਇ-ਸ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.