ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕੰਟਰੋਲ 100 ਤਕ ਬਾਲ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵੋ.ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਗੋ-ਡਿ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝ-ੜ-ਨਾ,ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈੱ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲੇਗਾ.ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ-ਠੀ-ਆ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋ-ਗ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬ-ਚੇ ਰਹੋਗੇ

ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇ-ਥੀ ਦਾ-ਣੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰੱ-ਖ-ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਚੰ-ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਪ-ਯੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ-ਰੀ-ਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰ-ਗ-ਰੇ-ਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੀ-ਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰ-ਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵ-ਜ਼-ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੀ-ਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇ-ਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਭਿ-ਉਂ ਕੇ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਸ ਦਾ

ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰ-ਗ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *