ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੋ ਵੀ ਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅਗੂਠੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋ-ਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋ-ੜਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜ-ਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਸਾਨੂੰ ਗ-ਠਿ-ਏ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁ-ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਢੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਜੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗ-ਠੀ-ਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦਾ ਟੈ-ਸ-ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ,ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀਆ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਪੱਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਪੰਜ ਪੱਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਲੌਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਬਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੀ-ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲੌਕੀ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੰਜ ਪੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਧਨੀਏ ਦੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ,ਪੰਜ ਪੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁ-ਦੀ-ਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਪੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਵੀ

ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ8950741741 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇੰ-ਟ-ਰ-ਨੈ-ਸ਼-ਨ-ਲ ਤੇ

ਨੈ-ਸ਼-ਨ-ਲ ਐ-ਸੋ-ਸੀ-ਏ-ਸ਼-ਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.