ਪੀਲਾ ਪੇਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਪੀਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਵਿੱਚ ਪੀ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਥੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸ਼-ਰ-ਧਾ-ਈ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌਰੀ ਡੰ-ਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਖਾ-ਸ-ਕਾ-ਸ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰ-ਗ-ੜ-ਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੀਸ ਪਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਗਜ਼ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼-ਰ-ਦਾ-ਈ ਇੱਕ ਜਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਡੋ-ਰੀ ਡੰ-ਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰੀ-ਜ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰ-ਗ-ੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਗਿ-ਰੀ-ਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਸਾ-ਬ-ਤ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਿ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ-ਲੀ-ਆਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ

ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰ-ਗ-ੜ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਤੋਂ ਪੱਚੀ ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਰ-ਗ-ੜ-ਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰ-ਗ-ੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਹ-ਪੱਚੀ ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਕੌ-ਟ-ਨ ਦੇ ਕਪੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਸ

ੳਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘ-ਡ-ਨਾ ਹੈ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰ-ਗ-ੜ ਲਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਰਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ-ਮਾ-ਨ ਦਾ ਥੋ-ਥ ਬਚ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਗੋ-ਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼-ਰ-ਦਾ-ਈ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਆਏਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸ਼-ਰ-ਦਾ-ਈ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇ-ਵਾ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬ-ਜ਼ੁ-ਰ-ਗ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦਾ ਖ-ਜ਼ਾ-ਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਚੋ ਗਰਮੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *