ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ Mobile Phone ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕਦੀ ਵੀ ਟਾ-ਇ-ਲ-ਟ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾ ਟਾ-ਇ-ਲ-ਟ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਚਲਾਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੇਖ ਲੋ।

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ-ਦ-ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂਆਪਣਾ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨ ਟਾ-ਇ-ਲ-ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾ-ੜੇ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੀ-ਟਾ-ਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡ-ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾ-ਯ-ਲੇ-ਟ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਛੱ-ਡਿ-ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀ-ਟਾ-ਣੂ ਉੱਪਰ ਉਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ-ਵਾ-ਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਉਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਟਾ-ਇ-ਲ-ਟ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾ-ਇ-ਲ-ਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਚਿੰ-ਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਚਲੌਣਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.