ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋ

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ.ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੁਸਖ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਲੋਕ ਆ-ਲ-ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਲੋਕ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ.ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਨਮਕ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਦੋ ਸੌ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰਹੇ ਕਿ ਨਮਕ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂ-ਗ-ਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਲੈ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲ ਨਾ ਲਗਾਓ ਚ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ.ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ. ਜਾ-ਖ-ੜ ਨਾਲ ਦੰ-ਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ

ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਓ.ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਦੱਤ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਦਾ-ਤ-ਣ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਣ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਦਾ-ਤ-ਣ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਦਾਤਣ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੰਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਢੀਆਂ

ਤੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਤੱਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਦੰ-ਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੰਡ ਤੋਂ ਦੇ ਦੰਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.