ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ-ਪੈ-ਸ਼-ਲ ਨੁ-ਸ-ਖ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦ-ਰ-ਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ–ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ.ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਨਮਕ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਦੋ ਸੌ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰਹੇ ਕਿ ਨਮਕ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੋ-ਸ-ਤੋ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂ-ਗ-ਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁ-ਸ-ਖਾ ਲੈ ਕੇ ਦੰ-ਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ-ਰੱ-ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦੰ-ਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂ-ਗ-ਲ ਨਾ ਲਗਾਓ ਚ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂ-ਗ-ਲ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ.ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ-ਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ

ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੰ-ਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ.ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਦੰ-ਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਓ.ਪਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਢੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਤੱਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ

ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰ-ਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰ-ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ-ਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੰਡ ਤੋਂ ਦੇ ਦੰ-ਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.

44

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *