ਹੁਣ ਪੈਣਗੇ ਪਟਾਕੇ ਦਸ ਤਾ ਅੱਜ ਪਟਾਕੇ ਪਾਓੁਣ ਵਾਲਾ ਛਾਹੀ ਨੁਸਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੈਣਗੇ ਪ-ਟਾ-ਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ

ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ,ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ-ਣੀ-ਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਜੈ-ਫ-ਲ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਗਰਮ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਸਫੈਦ ਮੁਸਲੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਤਾਲ ਮਖਾਨਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਕਸਤੂਰੀ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇਸਰ, ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਭਸਮ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰਾ ਭ-ਸ-ਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜ-ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ,ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾਂ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਪਿੰਡ ਮਾਡਲ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ 6239617099 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਾਫਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਕਤਿਆ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ-ਹਾ-ਡੀ-ਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.