ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਘੈਂਟ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ 4 ਇੰਚ ਮੋਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਲੰ-ਬਾ-ਈ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਮੁ-ਟਾ-ਈ ਵੀ ਘੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਫਰਕ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਖਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵ-ਰ-ਤਿ-ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ

ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਪਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਾ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਮੁ-ਟਾ-ਈ ਅਤੇ ਲੰ-ਬਾ-ਈ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰ-ਬ-ਲ ਮੁ-ਸ-ਲੀ ਸ-ਤਾ-ਵ-ਰ, ਕੁ-ਟੰ-ਗ-ਣ ਦੇ ਬੀਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਇਨਾ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਛੋਲੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਿੰਨਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਡ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦਸੋ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ

ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕ-ਮੀ-ਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 781 41 24 757, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀ ਕ-ਮੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁ-ਪ-ਤ ਰੋ-ਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁ-ੜੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ

ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਲੰ-ਬਾ-ਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.