ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ,ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਲਵੇਗਾ,ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ.

ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ,

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੇਗਾ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱ-ਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੁਆਤ ਫੜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀ-ਲਿੰ-ਗ ਅਾੳੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਏਨੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ

ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ,ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱ-ਤ-ਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਦੇ

ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾ-ੜੀ-ਆਂ ਫੋਨ ਦਿਓ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *