ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸਟ

ਔਰਤ ਦੀ ਛਾ-ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਫੀ-ਲਿੰ-ਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲ-ੜਾ-ਈ ਝ-ਗ-ੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅੌਰਤ ਮ-ਰ-ਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾ-ਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੌਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ-ੜ-ਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ-ਹਿ-ਲਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸ-ਹਿ-ਮ-ਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਕਦੀ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰ-ਗਾਂ ਦੇ ਰਲਾ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਫ-ੜ-ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਿਪ ਕਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਾਲ ਕਿ-ਰਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇ-ਡ-ਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫ-ੜ-ਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲ-ੜ-ਕੀ ਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਮਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਉ-ਤੇ-ਜਿ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈ-ਸ-ਟ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ,ਕਦੀ ਵੀ ਜ-ਲ-ਦ-ਬਾ-ਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਰਤੀ ਕਿ-ਰਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ

ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੇਗਾ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁ-ਰੂ-ਆ-ਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿ-ਆ-ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿ-ਸ਼-ਵਾ-ਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ

ਘੁੰ-ਮ-ਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ.ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਜ-ਲ-ਦ-ਬਾ-ਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ-ਲਿ-ਪ ਕੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਨਾ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਛਾ-ਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਉ-ਤੇ-ਜਿ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਦ-ਬਾ-ਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.