ਨਸਾਂ ਦੀ ਬਲੌਕੇਜ਼-ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕ-ਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪ-ਥੁ-ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਰੱਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ-ਹਿ-ਮ-ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੀ ਵੇਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘ-ਟ ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸ ਦਾ ਸਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰੋ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹੈ ਦਾ ਰੋਸ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉ-ਸ-ਤ-ਤ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ ਦ-ਸਿ-ਓ-ਸੁ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ

ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੂੰ-ਆ ਮ਼-ਹ-ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਜੂੰ-ਆਂ ਮ-ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਜਾ ਇਸ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਲੂ-ਣ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀ-ੜੇ ਮ-ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਕਬਜ ਦੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨ-ਵਾਂ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਜਲੀ ਦਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚਟਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਉ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਪੀਓ ਇਸ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋ-ਟੀ-ਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੋ,ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰ-ਹੇ-ਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *