ਕੈਲਸ਼ਿਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖ 5 ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਕਮਜੋਰ ਨਾਖ਼ੁਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਣ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੇ ਲੱ-ਛ-ਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ-ਸ ਦਾ ਟਾ-ਈ-ਮ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝ-ੜ-ਨਾ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁੱ-ਖਾ-ਪ-ਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾ-ਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫ-ਰੈ-ਕ-ਚ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦਾ ਵਿ-ਕਾ-ਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਲਦੇ-ਚੱਲਦੇ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਫ-ਰੈ-ਕ-ਚ-ਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲ-ਛ-ਣ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ,ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰ-ਹੂ-ਆਂ ਤੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੂੰ ਬਹੁਤ ਜ-ਲ-ਦੀ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੁ-ਰ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ

ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਟੁੱ-ਟ-ਣਾ ਦੰ-ਦਾਂ ਦਾ ਭੁ-ਰ-ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰ-ਦ ਜ-ਲ-ਦੀ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਟੁੱ-ਟ-ਣਾ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੱਛੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.