100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਗਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ-ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ-ਮੋਟਾਪਾ-ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇੱਕ ਚਮਚ ਘਿਉ ਚ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹਾਰਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖੂ-ਨ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈ-ਵ-ਲ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ,ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂ-ਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ

ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿ-ਹ-ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਜ-ਵਾ-ਨੀ

ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌ-ਸ਼-ਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਏ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ-ਸ-ਖ-ਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਖ਼ਾਸ-ਖ਼ਾਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਘਿਉ ਵਿਚ ਭੁੰ-ਨ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੋਂ ਸੀ ਫਿਰ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ

ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੁ-ਕ ਜਾਓ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.