ਕਮਜ਼ੋਰੀ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ-ਤਾਕਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਮੇਥੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਮੇਥੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਾਪੇ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਗੈਸ

ਰਿ-ਲੀ-ਜ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਟ ਗੈਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚ ਵਾਤ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਤ ਰੋ-ਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਮੇਥੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ

ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਗੁਣਗੁਣਾ ਇਕ ਦੋ ਗਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾੜਾਂ ਦੇ

ਵਿਚ ਬ-ਲੋ-ਕ-ਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਸਹੀ ਸਰਕਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਤੋਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚ-ਮ-ਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ,ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱ-ਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ

ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋ-ਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸਿਰ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾ ਤੱਕ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ

ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *