ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਜਾ ਚੀਸ-ਲੱਤ ਦੀ ਨਸ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ-ਰੀਹ ਦਾ ਦਰਦ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੱਤ ਦੀ ਨਾ-ੜ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱ-ਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅ ਟਿਕਾ ਦਾ ਦਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱ-ਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਬ-ਹੁ-ਤ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ bed ਉਪੱਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੱਤ ਉਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਟ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਤਕ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਨ ਹੀ ਹੈ,

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਲੱ-ਤ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਿੱਧੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਵਾਰ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਲੱਤ ਦੇ ਗੋਡੇ ਉਪਰ ਦੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਝੁ-ਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾ ਤੁਸੀ ਦੋਨਾ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ

ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 8950741741 ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲੳ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.