ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੰਭੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾ-ਵ-ਨਾ-ਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰ-ਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਕ ਲ-ੜ-ਕੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਜੁ-ਆ-ਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਜਿਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇੱ-ਛਾ-ਵਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤੇਜਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅ-ਨੁ-ਭ-ਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤ-ਜ਼-ਰ-ਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ

ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਤੁ-ਸ਼-ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਦੀ ਇਛਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱ-ਛਾ-ਵਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.