ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ-ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜ ਸੰ-ਕੇ-ਤ,ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਝੀ ਹ-ਰ-ਕ-ਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰ-ਦਾ-ਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਿ-ਸ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ

ਸਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ-ਖੁ-ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁ-ਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ-ਕ-ੜ-ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਯਾ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨੇ ਬੰ-ਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜ ਬਦਾਮ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਛਿ-ਲ-ਕਾ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਰੋਟ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਕੜ੍ਹੀ ਪੱਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਰਬੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਆ ਖਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ-ਹਲਕੀ ਮਾਤਾਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.