ਸੈਕਸ ਟਾਇਮਿੰਗ ਸਿਗਰਪਤਨ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੈ-ਕ-ਸ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਸੀ-ਰ-ਘ-ਪ-ਤ-ਨ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲਗਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦੇ ਵਿਚ ਪ-ਤ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨੂੰ ਗਾੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ

ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕ-ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾ-ਡੀ-ਆਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,

ਆਪਣੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਤਾਵਰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਲਮ ਮਿਸ਼ਰੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ, ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਚਿੱਟੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਲਾਜਵੰਤੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਭੱ-ਖ-ੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਚੀਰਾ ਗੂੰਦ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਟਾਮਾਸੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਦਾਰਕੰਦ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਕਰਕਰਾ ਇਰਾਨੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ

ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ 9877577234 ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਿੰ-ਗ ਤੁਹਾਡਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾ-ੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.