ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮਰਦ ਦਾ ਗੁ-ਪ-ਤ ਅੰ-ਗ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡ-ਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਆ-ਕਾ-ਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉ-ਤ-ਪ-ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿ-ਕਾ-ਸ

ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਲਿੰਗ ਦ ਆਕਾਰ ਵ-ਧ-ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਦ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱ-ਦ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਰੋ-ਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ

ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂ-ਰ-ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾ-ਇ-ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁ-ਪ-ਤ ਅੰ-ਗ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਰਦ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਆਕਾਰ 4 ਇੰਚ ਹੈ ਤਾਂ

ਔਰਤ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰ-ਗ ਦਾ ਅਕਾਰ ਚਾਰ ਇੰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਅਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਕੇ ਲਿਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋ-ਗੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *