ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਿਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਥਾਇਰਡ ਕੀ ਹੈ ਥਾਇਰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥਾਇਰਡ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਤਲੀ ਵਰਗੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾ-ਰ ਮਨ ਕਾ-ਟ ਕੱਢਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਵਿਚ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰ-ਥੀ ਨੂੰ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀ ਐਸ ਐਚ ਓ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੰ-ਥੀ ਦਾ ਥਾ-ਇ-ਰ-ਡ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਥਾ-ਇ-ਰ-ਡ ਹੋਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੂਹਾਨੂੰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਇ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੀ ਲੱ-ਛ-ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆ-ਲ-ਸ-ਪ-ਨ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਧ-ੜ-ਕ-ਣ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਕੀ-ਮ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਡ-ਰਾ-ਈ ਹੋਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱ-ਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਨਾ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਤਾਜ਼ੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦਗੋਭੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਖਾਣੀ ਸੋ-ਇ-ਆ-ਬੀ-ਨ ਅਤੇ ਸੋ-ਇ-ਆ-ਬੀ-ਨ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਜੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਧੁਪ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਏ ਦੀਆਂ੍ਰ ਪੱਤੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰ-ਗ-ੜ-ਨਾ ਹੈਂ ਏਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੀਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾ-ਈ-ਲੈ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਲੌਕੀ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੌਕੀ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਇ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.