ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐ ਜਵਾਬ-ਓਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਰਾਮਾਤ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐ ਜਵਾਬ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜੋੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੌ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰ-ਗ-ਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਣ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀ ਮ-ਰੀ-ਜ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ

ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਮੱ-ਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕ੍ਰਿ-ਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋ-ਗ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ-ਥਾ-ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਹਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮ-ਹਾ-ਰਾ-ਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਤੁ-ਲ-ਚੀ-ਕੇ ਜਿਲਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਭਾਵ ਕੇ ਪੈਰ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਕਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ

ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੀਆਂ ਬ-ਖ਼-ਸ਼ਿ-ਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਜਗਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਜ਼ਿ-ਕ-ਰ-ਯੋ-ਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਣ ਨੂੰ ਕਰਾਉ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.