Breaking News

ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਣੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਚਨ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਟ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੇ esophageal sphincter (LES) ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਦਾ ਐਸਿਡ ਵਾਪਸ ਅਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ GERD ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਰੀਫਲਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹਾਰਟਬਰਨ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਰੀਫਲਕਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਐਸਿਡ ਰੀਫਲਕਸ ਅਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਵਿੱਚ,ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ,ਜਕੜਨ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਨਾਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਐਸਿਡ ਰੀਫਲਕਸ ਦਿਲ ਦੀ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਐਸਿਡ ਰੀਫਲਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਜਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ

ਦਿਲ ਦੀ ਜਲਨ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਲਿੰਗਰ ਐਲੀਸਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਐਨਜ਼ਾਈਮ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਪਸਿਨ,ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਪਾਚਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ,ਪੇਟ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਤੋਂ ਛੁਪਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਪਾਚਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਿਡ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ-:ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਸੀਡਿਟੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਪੇਟ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ. ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ,ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹ-ਰ-ਨੀ-ਆ ਅਤੇ ਸ-ਕ-ਲੇ-ਰੋ-ਡ-ਰ-ਮਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।- ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਜਾਣਾ।ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਭੋਜਨ,ਜੂਸ,ਖੱਟੇ ਫਲ,ਲਸਣ,ਟਮਾਟਰ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ।

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਐਸਪਰੀਨ,ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਛਣ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ: ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦਾ ਐਸਿਡ ਅਨਾੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼: ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐ-ਸਿ-ਡ ਰਿਫਲਕਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ: ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਲਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ secretion: ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਐਸੀਡਿਟੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ,ਐਸੀਡਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਅਤੇ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *