ਮਨਚਾਹੇ ਟਾਇਮ ਤੱਕ ਕਰੋਂਗੇ

ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਗੁਪਤ ਰੋ-ਗਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ

ਦੀਆਂ ਸਾ-ਰੀ-ਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਵਿਚ ਫਾਈਬਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਵਿਟਾਮਿਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਸਰੀ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈ

ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਕੋੲੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਕਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ ਵੀ ਦੱ-ਸਿ-ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਚੂਰਨ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ

ਦੀਆਂ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਹਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਦਾ ਬਦਾਮ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹਰ

ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨੂੰ ਗਾੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰ-ਗ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾਓ ਅਤੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.