ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ-1 ਗਿਲਾਸ ਪੀ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾ ਆਓ ਕਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,ਕਾ-ਰ-ਬੋ-ਹਾ-ਈ-ਡ੍-ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ

ਅਤੇ ਚਿ-ਕ-ਨਾ-ਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ,ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਿਲਾਸ

ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੱਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਵਿਚ

ਇਸ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਫ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਕੌਫ਼ੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਸ-ਮੈੱ-ਲ ਨਾਲ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਟਾਇਮ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਵੋ

ਜਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ

ਨੁ-ਸ-ਖਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕੋਗੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.