ਆਹ ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲ ਫ਼ਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਖਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥਕਾਵਟ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ

ਨਾਰਮਲ ਰਹੇਗਾ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਹਰੀ ਮੂੰਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੌ ਗਰਾਮ ਨਾ-ਚ-ਨੀ ਦਾ ਆਟਾ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਸੌ ਗਰਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਢਾਈ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ 1 ਚਮਚ ਸੌਠ ਪਾਊਡਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਲਕੇ ਬ-ਰਾ-ਊ-ਨ ਰੰਗ ਦੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਆ-ਟਾ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਫੇਰ ਨਾ-ਚ-ਨੀ ਦੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਕੜਾਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਡ-ਰਾ-ਈ ਫ਼ਰੂਟ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਪਿਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਲਓ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰ-ਨੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੁੰ ਨਾਚਨੀ ਦੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਫੇਰ ਇਸ ਦੇ ਡ-ਰਾ-ਈ ਫ਼ਰੂਟ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨਿ ਗ-ੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾ-ਸ਼-ਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਗੁੜ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁ-ਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਚਾ-ਸ਼-ਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ

ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਹਨਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋ ਲੱਡੂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਖ ਉਪਰ ਤੋਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਲੈਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋ ਇਕ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੈਂਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦਾ ਆਲਸ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਰਦ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਦਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱਤ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ- ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.