ਦੁੱਧ ‘ਚ ਕੇਸਰ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਕੇਸਰ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬ-ਚਿ-ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ

ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜਕਲ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦ-ਰ-ਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਆ-ਕ-ਰ-ਸ਼ਿ-ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬੱਸ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜੇ

ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਹ-ਜ਼-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ gym ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਂ-ਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੀ ਵਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ-ਸ-ਰ ਪਾ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ,ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗ-ਰ-ਮਾ-ਹ-ਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾ ਪੰ-ਜੀ-ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਨੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ,

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਖਿ-ਡਾ-ਰੀ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 9872232026 ਇਹਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਗੋਲੂ ਚੀਮਾ ਜੋ ਕਿ ਪ-ਹਿ-ਲ-ਵਾ-ਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡ-ਰੀ ਆਪਣੀ ਖੁ-ਰਾ-ਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ,ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਓ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਤੁਸੀ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *