ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਗਾਇਬ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਮਿ-ਸ਼-ਰ-ਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾ-ਚ-ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁ-ਕਾ-ਮ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗ-ਰ-ਮਾ-ਇ-ਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉ-ਲ-ਟੀ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਰੱਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ

ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *