ਬਚਪਨ ਦੀਆ ਕੀਤੀਆ ਗਲਤੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਨੁਸਕਾਨ ਠੀਕ ਕਰੋ ਇਸ ਤੂਫਾਨੀ ਨੁਸਕੇ ਨਾਲ

ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੈ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਔਰਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾ-ੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰੋ ਮਾ-ੜੀ-ਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਮਾ-ੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚੋ ਥੱਲੇ

ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਵਿਦਾਰੀਕੰਦ, ਸਫੇਦ ਮੂਸਲੀ, ਭੱਖੜਾ ,ਤਾਲ ਮਖਾਣਾ, ਸਾਲਮ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਰੂਮੀ ਮਸਤਗੀ, ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ।

ਇਸਦਾ ਕੱ-ਪ-ੜ-ਛਾ-ਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪਿੰਡ ਬੋਪਾਰਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ7009473168,6239617099 ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾ-ਰੀ-ਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਮਾ-ੜੀ-ਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਮਾ-ੜੇ ਖ਼ਿ-ਆ-ਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਮਾ-ੜੀ-ਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਚੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰ-ਦ-ਗੀ ਮੌ-ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰ-ਦ-ਗੀ ਪਛਤਾਓਗੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨੁਸਖਾ ਮਕਾਓ ਘਰ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *