ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਉਤੇਜਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਔਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਅੰ-ਗ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਔ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਸ-ਮ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹੇ ਉਸਦੇ ਚ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱ-ਥ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਕਰਨ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁ-ਪ-ਤ ਅੰ-ਗ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅੰਨਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਪੋ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰ-ਗਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰ-ਬੋ-ਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,

ਉਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾ-ਰਾ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਕੋਈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 8882131415 ਆਪਣੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰ-ਗਾਂ

ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *