ਔਰਤਾਂ ਇਹ 3 ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਘਰ ਸਵਰਗ ਰਹੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁ-ਪ-ਤ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁ-ਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਘਰ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਟੁੱ-ਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁ-ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਜੋਕੇ ਲੁ-ਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸਦਾ ਜੀਵਣ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਛੁ-ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ-ਵਾ-ਨੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲ-ੜ-ਕੀ-ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਛੁ-ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ

ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿ-ਆ-ਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੇ

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਲ-ੜਾ-ਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਜਿਉ ਪਿਕੇ ਕਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਭੇ-ਤ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁ-ਗ-ਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇ-ਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇ-ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇ-ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲ-ੜਾ-ਈ ਝ-ਗ-ੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋਗੇ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.