ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰ-ਢਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾ ਫਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾ-ਤੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਗ਼-ਜ਼-ਨਾ-ਲ ਗੂ-ਗ-ਲ

ਇਹ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੇ-ਦਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਇਨਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ ਕੁ-ਮਾ-ਰੀ-ਆ-ਸ-ਵ ਇਹ ਦੁਆਇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਲੈਣੇ ਹਨ,ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਥੋਡੇ ਬ-ਰਾ-ਬ-ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾ ਰੋਕ ਕੇ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁ-ਲ-ਣ-ਸ਼ੀ-ਲ ਗੰ-ਡਾ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱ-ਚੇ-ਦਾ-ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰ-ਡਾ

ਖੁ-ਆ-ਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਹ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚੌਂ-ਕ-ੜੀ ਮਾ-ਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ

ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਹ ਖਿੱ-ਚ-ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹ ਰੁ-ਕ-ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੱ-ਡ-ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾਸ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਢਿ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਅਤੇ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.