ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡਿਟੋਲ ਪੀ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਡੀ-ਟੋ-ਲ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗ-ਲ-ਤੀ ਨਾਲ ਡੀ-ਟੋ-ਲ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ-ਵੇ-ਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰੂ-ਮ ਫ-ਰੈ-ਸ਼-ਨ-ਰ ਸੈ-ਨੀ-ਟੈ-ਜ-ਰ ਪ-ਰ-ਫਿ-ਊ-ਮ ਟਾ-ਇ-ਲੇ-ਟ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਿ-ਕ-ਵ-ਡ ਅਤੇ

ਇਹ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਦੀ ਡੀ-ਟੋ-ਲ ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨ-ਰ-ਵ-ਸ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁ-ਸ-ਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌ-ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂ-ਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌ-ਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਕਿ-ਡ-ਨੀ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੀ ਡੀ-ਟੈ-ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ-ਹਿ-ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਢੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐ-ਕ-ਟੀ-ਵ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੈ-ਰ-ਮ-ਲ ਆ-ਈ-ਸੋ ਪ-ਰੋ-ਫਾ-ਈ-ਲ white ਪਾਇਲ oil ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਿਟੋਲ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਐ-ਕ-ਟਿ-ਵ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਰ-ਨਾ-ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕ-ਲੋ-ਰੋ ਜ਼-ਈ-ਰ-ਲ ਨਾਮ ਦਾ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਜੋ ਕੇ ਨੂੰ ਐਂ-ਟੀ-ਸੈ-ਪ-ਟਿ-ਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ 4.8 ਪ-ਰ-ਸੈਂ-ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜ-ਖ-ਮ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖ਼-ਤ-ਰ-ਨਾ-ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ,ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਿਰਫ ਜ-ਖ-ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ

ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼-ਹਿ-ਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.