ਕਮਰ ਦਰਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਕਮਰ ਦਰਦ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਮਰ ਦਰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ੳਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਚਕਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਕਸ ਪਾਉਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੁਸੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ੍ਹੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਗੂੰਦ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੱਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਅਖਰੋਟ

ਅਸੀਂ ਇਕ ਚੱਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਅਖਰੋਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਵਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ

ਕਮਰ ਦੇ ਦਰਦ

ਬੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਸਰ੍ਹਾਣਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *