ਵੈਸਲੀਨ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ

ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਕ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਜਿਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈ-ਸ-ਲੀ-ਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ

ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਕ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਜਿਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈ-ਸ-ਲੀ-ਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ

ਉੱਪਰੋਂ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਨੂੰ ਗ-ਰ-ਮਾ-ਹ-ਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋ-ਲ੍ਹ-ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰ-ਕ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾਇਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੇਸਲਿਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਲਿਨ ਦੀ ਡੱਬੀ ਗਾ-ਲ੍ਹਾਂ ਪਾ-ਊ-ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਂਗ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੀਂਗ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇਸ ਦਾ ਬਰੀਕ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵੈਸਲੀਨ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਸਲੀਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤਲੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮਾ-ਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ

ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿਚ ਅ-ਕ-ੜ-ਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਢਿੱ-ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫ਼-ਰ-ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਮੋ-ਟਾ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.