ਮਿਲੇਗੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਕਿ 10 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮਿਲੇਗੀ ਐਸੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁ-ਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ,ਇਸ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਅਤੇ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਫਿਰ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਨ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਇਸ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਉੱਪਰ ਪਾੳਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਡੁੱ-ਬ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਠਤਾਲੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੀ ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਵੀ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਐਸੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ਼-ਲ-ਤ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਗ਼-ਲ-ਤ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਅਤੇ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.