ਨਸਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਜੂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ

ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਸੁਫਨਾ ਬਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਸ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਤੋਡ਼ਨ ਲਿੰ-ਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਤਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਵੀ-ਰ-ਜ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾ-ਡ-ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਉਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ

ਮਾਲ ਕੰਗਣੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕੜਾਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਗਰਾਮ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਕੰਗਣੀ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਲ ਕੰਗਣੀ ਫੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਡਿੱਗਣੀ ਦੀ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ

ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੇਲ ਵਿਸਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਉ-ਤਾ-ਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਛਾਣ ਕੇ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਤੇਲ ਸਾਰਾ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਬੂੰਦਾਂ ਲੈ

ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੀਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਲ-ੜ-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਯਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.